شنبه 10 آبان 1399
 انتخاب وب سایت
ردیف عنوان گروه آموزشی نام مدیر گروه مقطع تحصیلی پست الکترونیکی
 116   ارشد مهندسی برق الکترونیک   دکتر محمد باقر توکلی   کارشناسی ارشد   mtb1357@yahoo.com 
 110   ارشد مهندسی صنایع   دکتر محمد احسانی فر   کارشناسی ارشد   ehsanifar79@yahoo.com 
 106   ارشد مهندسی معماری- برنامه ریزی شهری   دکتر سعید صالحی   کارشناسی ارشد   salehi.salehi90@gmail.com 
 90   ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی   دکتر سعید جعفری مهرآبادی   کارشناسی ارشد   sjmamir@gmail.com 
 109   ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید   دکتر پیمان یوسفی   کارشناسی ارشد   y747y@yahoo.com 
 114   ارشد مهندسی نساجی   دکتر سید عماد الدین هزاوه یی   کارشناسی ارشد   emadhezavehi@yahoo.com 
 88   ارشد مهندسی شیمی   دکتر محمود سلیمی   کارشناسی ارشد   m1382salimi@gmail.com 
 130   ارشد مهندسی عمران   دکتر سید محمد میرحسینی   کارشناسی ارشد   m.mirhosayni@gmail.com 
 132   ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت   دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی   کارشناسی ارشد   abasian.hamid@gmail.cpm 
 134   ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار   دکتر جواد اکبری ترکستانی   کارشناسی ارشد    
 127   ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات   دکتر سید محمد مهدی نجفی زاده   کارشناسی ارشد   m-najafizadeh@iau-arak.ac.ir 
 131   دکتر عمران مدیریت ساخت   دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی   دکتری   abasian.hamid@gmail.cpm 
 85   دکتری برق الکترونیک و مخابرات   دکتر محمد باقر توکلی   دکتری   mtb1357@yahoo.com 
 83   دکتری برق قدرت   دکتر امیر حسین سالمی   دکتری   salemiah@yahoo.com 
 107   دکتری معماری   دکتر سعید صالحی   دکتری   salehi.salehi90@gmail.com 
 126   دکتری مهندسی برق قدرت   دکتر امیر حسین سالمی   دکتری   salemiiah@yahoo.com 
 89   دکتری مهندسی شیمی   دکتر محمود سلیمی   دکتری   m1382salimi@gmail.com 
 129   دکتری مهندسی عمران (آب ،خاک ، سازه )   دکتر سید محمد میرحسینی   دکتری   m.mirhosayni@gmail.com 
 128   دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی و طراحی جامدات   دکتر سید محمد مهدی نجفی زاده   دکتری   m-najafizadeh@iau-arak.ac.ir 
 113   طراحی دوخت و طراحی پارچه   دکتر سید عماد الدین هزاوه یی   کارشناسی   emadhezavehi@yahoo.com 
 111   کارشناسی مهندسی عمران   مهندس مجید جمشیدی   کارشناسی   majidjamshidi11@yahoo.com 
 105   کارشناسی مهندسی معماری   دکتر مرجان خان محمدی   کارشناسی   khanmohamadi.marjan@yahoo.com 
 112   کارشناسی مهندسی مکانیک   دکتر سید علیرضا مهاجرانی   کارشناسی   arak.mechanic@gmail.com 
 84   کارشناسی ارشد برق الکترونیک   دکتر محمد باقر توکلی   کارشناسی ارشد   mtb1357@yahoo.com 
 82   کارشناسی ارشد برق قدرت   دکتر امیر حسین سالمی   کارشناسی ارشد   salemiah@yahoo.com 
 86   کارشناسی مهندسی برق   مهندس عباس حسین آبادی   کارشناسی   abas_ha2@yahoo.com 
 133   کارشناسی مهندسی شیمی   علی حسنی   کارشناسی    
 87   کارشناسی مهندسی صنایع   دکتر محسن سلیمانی   کارشناسی   m.asoleimani@yahoo.com 
 108   کارشناسی مهندسی کامپیوتر   مهندس احسان خراطی   کارشناسی   ehsan.kharati@gmail.com