يکشنبه 17 فروردين 1399
 انتخاب وب سایت

گروه مهندسی صنایع

نام :امیربهمن

نام خانوادگی :خلیلی

مرتبه علمی:مربی

محل کار :  دانشکده فنی و مهندسی گروه کارشناسی مهندسی صنایع

تلفن محل کار : 33412568

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات (WOS):  

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: