جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

دانشکده فنی و مهندسی

ثبت نام یکشنبه  95/5/11 لغایت پنج شنبه  95/11/8به صورت اینترنتی

حذف و اضافه 95/11/23لغایت 95/11/27 به صورت اینترنتی

 

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

زمان حذف و اضافه

 

دکتری

 95-92-93-94

95/11/5لغایت 95/11/8

95/11/23لغایت95/11/27

کارشناسی ارشد

94-93

95/11/5لغایت95/11/6

95/11/23لغایت95/11/25

95

95/11/7 لغایت 95/11/8

95/11/26 لغایت95/11/27

کارشناسی

-90-91-92-93

95/11/5 لغایت95/11/6

95/11/23 لغایت95/1125

94-95

95/11/7 لغایت95/11/8

95/11/26لغایت95/11/27

کارشناسی ناپیوسته

95-93-94

95/11/5لغایت95/11/8

95/11/23 لغایت95/11/27

کاردانی

93-94-95

95/11/5 لغایت95/11/8

95/11/23 لغایت95/11/27

 

 

شروع کلاسها  95/11/9

پایان کلاسها 96/03/11

امتحانات پایان  نیمسال شنبه  96/03/17لغایت 95/03/29