جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 انجمن های علمی فعال در دانشکده فنی و مهندسی

 

ردیف

 

نام انجمن

 

سرپرست انجمن

1

انجمن علمی رباتیک

دکتر علیرضا نظام آبادی

2

انجمن علمی مهندسی   معماری

دکتر مرجان خانمحمدی

3

انجمن علمی مهندسی عمران

مهندس مجید جمشیدی

4

انجمن علمی  مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا مهاجرانی

5

انجمن علمی مهندسی  کامپیوتر

مهندس احسان خراطی

6

انجمن علمی مهندسی  برق الکترونیک

مهندس عباس حسین آبادی

7

انجمن علمی  مهندسی صنایع

دکتر محسن سلیمانی