جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

ردیف 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

شماره تماس

 1 

 مهرداد

 آقا کریم علمدار

   مکانیک

  رئیس خدمات آموزشی و پژوهشی

33412551

 2 

 موسی

 مدنی

  زبان انگلیسی

مسئول خدمات دانشجویی

 33412576

 3 

خانم

 رمضانی

  روانشناسی

  مسئول اداره ثبت نام و برنامه ریزی

33412561

 4 

 خانم

 گائینی

  علوم قرآن

مسئول اداره  امتحانات

 33412575

 5 

 مهرداد

 سبحانی

   طراحی محیط  زیست

 مسئول تحصیلات تکمیلی

33412545

 6 

 خانم

 عباسی

  حقوق

  کارشناس پژوهش

33412539

 7 

 خانم

حسینی

 زبان انگلیسی

کارشناس پژوهش 33412539

 8 

 باقر

 کریمی

  روابط عمومی

مسئول دفتر ریاست دانشکده 33412535

 9 

 خانم

 قلی خانی

  پژوهش

کارشناس گروه 33412537

 10 

 خانم

 بهزادیان پور

  امور اداری

کارشناس اداره ثبت نام 33412561

 11 

 کاظم

 ذوالفقارمقدم

  مدیریت خانواده

کارشناس اداره ثبت نام 33412561

 12 

 رضا

 الهیان

  کشاورزی

کارشناس آموزش 33412575

 13

 خانم

 خاکباز

  کشاورزی

کارشناس گروه 33412559

 14

 امیر

 بهرامی

  روابط عمومی

دبیرخانه دانشکده 33412567

 15

 محمود

 سبزی

 علوم تربیتی

 دفتر هماهنگی 33412577

 16

 علی اصغر

 حمزه لو

  امور اداری

دفتر هماهنگی 33412577

 17

 خانم

 ریاضی

  ادبیات فارسی

سایت خواهران 33412586

 18

 طه

 سجادی

  کامپیوتر

سایت برادران 33412585

 19

 خانم

 انوری

کامپیوتر

کارشناس امتحانات

33412557

 20

 خانم

 میرآقاجانی

 معماری

کارشناس گروه

33412554

 21

 خانم

 مشیدی

ادبیات فارسی

کارشناس گروه

33412547

22

 خانم

عاشوری

شیمی

کارشناس گروه

33412571

 23

 وحید

 خاکباز

 برق

کارشناس گروه

33412573

 24

 خانم

 صفرآبادی

برنامه ریزی آموزشی

کارشناس گروه

33412574

 25

 فرهاد

 گازرانی

مکانیک

کارشناس گروه

33412571

 26

 کاظم

 آقاحسن نژاد

ادبیات فارسی

کارشناس گروه

33412568

 27

 مصطفی

 محمدی

تربیت بدنی

کارشناس گروه

33412562

 28

 محمود

صابری

 نساجی

کارشناس پژوهش

33412541

29

محرم مختاری  کشاورزی کارشناس پژوهش 33412539

30

خانم صفرآبادی  کامپیوتر کارشناس گروه 33412550