يکشنبه 1 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

ردیف 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

شماره تماس

 1 

 مهرداد

 آقا کریم علمدار

  مهندسی مکانیک

  رئیس خدمات آموزشی و پژوهشی

33412551

 2 

 موسی

 مدنی

  زبان انگلیسی

مسئول خدمات دانشجویی

 33412576

 3 

 علی

 شاه محمدی

  مهندسی عمران

  مسئول اداره امتحانات

33412575

 4 

 خانم

 رمضانی

  روانشناسی

مسئول اداره ثبت نام و برنامه ریزی

 33412560

 5 

 مهرداد

 سبحانی

  مهندسی طراحی محیط  زیست

 مسئول تحصیلات تکمیلی

33412545

 6 

 خانم

 عباسی

  حقوق

  پژوهش

33412539

 7 

 خانم

حسینی

 زبان انگلیسی

پژوهش 33412539

 8 

 باقر

 کریمی

  روابط عمومی

مسئول دفتر ریاست دانشکده 33412535

 9 

 خانم

 قلی خانی

  پژوهش

مسئول دفتر معاون دانشکده 33412537

 10 

 خانم

 بهزادیان پور

  امور اداری

کارشناس اداره ثبت نام 33412561

 11 

 کاظم

 ذوالفقارمقدم

  مدیریت خانواده

کارشناس اداره ثبت نام 33412561

 12 

 رضا

 الهیان

  کشاورزی

کارشناس اداره امتحانات 33412575

 13 

 مجتبی

 غلامی

  اقتصاد

کارشناس آموزش 33412552

 14 

 خانم

 خاکباز

  کشاورزی

کارشناس امور عمومی 33412559

 15 

 امیر

 بهرامی

  روابط عمومی

دبیرخانه دانشکده 33412567

 16 

 محمود

 سبزی

  روانشناسی

مسئول دفتر هماهنگی 33412577

 17 

 علی اصغر

 حمزه لو

  امور اداری

دفتر هماهنگی 33412577

 18 

 خانم

 ریاضی

  ادبیات فارسی

سایت خواهران 33412586

 19 

 طه

 سجادی

  کامپیوتر

سایت برادران 33412585

 20

 خانم

 انوری

کامپیوتر

کارشناس گروه

33412557

 21

 خانم

 میرآقاجانی

مهندسی معماری

کارشناس گروه

33412554

 22

 خانم

 مشیدی

ادبیات فارسی

کارشناس گروه

33412547

23

 رشید

 غفاری

حسابداری

کارشناس گروه

33412555

 24

 وحید

 خاکباز

مهندسی برق

کارشناس گروه

33412573

 25

 خانم

 صفرآبادی

برنامه ریزی آموزشی

کارشناس گروه

33412574

 26

 فرهاد

 گازرانی

مهندسی مکانیک

کارشناس گروه

33412571

 27

 کاظم

 آقاحسن نژاد

ادبیات فارسی

کارشناس گروه

33412568

 28

 مصطفی

 محمدی

تربیت بدنی

کارشناس گروه

33412562

 29

 محمود

صابری

مهندسی نساجی

پژوهش

33412541

30 خانم گایینی علوم قرآن و حدیث کارشناس آموزش 33412552
31 محرم مختاری مهندسی کشاورزی پژوهش 33412539