جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 

 

ریاست دانشکده                                    

  Dean of Faculty of Engineering
نام و نام خانوادگی : دکتر عمادالدین هزاوه ای         

   Emadaldin Hezavehi-Ph.D
رشته تحصیلی : مهندسی نساجی واحد علوم و تحقیقات

Textile Engineering
مدرک تحصیلی : دکتری  

  Assit .prof
مرتبه : استادیار

تلفن تماس : 33412535

 

 

 

 

معاون دانشکده

Deputy of Faculty of Engineering

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد باقر توکلی

Mohammad Bagher Tavakoli -Ph.D

رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

Electrical Engineering

مدرک تحصیلی : دکتری

Assit.Prof

مرتبه : استادیار

تلفن تماس : 33412537

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

Education and Research Manager

نام و نام خانوادگی : مهندس مهرداد آقا کریم علمدار

Mehrdad Aghakarim Alamdar -M.Sc

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه : مربی

تلفن تماس : 33412551