شنبه 10 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

 

 

روسای قبلی دانشکده فنی و مهندسی از سال 1384 تا سال 1394

نام و نام خانوادگی

زمان تصدی

رشته تحصیلی

 

جناب آقای دکتر عماد الدین هزاوه ای

از سال 1392 تا  هم اکنون

دکتری مهندسی نساجی

جناب آقای  دکتر عباس شیخان

از سال 1388 تا سال 1392

دکتری مهندسی صنایع

جناب آقای دکتر علیرضا نظام آبادی

از سال 1386 تا سال 1388

دکتری مهندسی مکانیک

جناب آقای دکتر امیر حسین سالمی

از سال 1384 تا سال 1386

دکتری مهندسی برق