جمعه 16 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

برای شماره گیری شماره های داخلی از خارج دانشگاه از پیش شماره زیر استفاده نمایید

086-3341xxxx

 

سمت

شماره تلفن شماره تلفن

1

رییس دانشکده

دکتر هزاوه ای

2536

34134023

2

دفتر رییس دانشکده

آقای کریمی

2535

3

دبیرخانه دانشکده

آقای بهرامی

2567

4

معاون دانشکده

دکتر توکلی

2538

34134028

5

دفتر معاون دانشکده

خانم قلی خانی

2537

6

امور پایان نامه

خانم عباسی -خانم حسینی

2539

7

کارشناس پژوهش 

 آقای صابری- آقای مختاری

2541

8

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای سبحانی

2545

9

میر گروه تحصیلات تکمیلی طراحی جامدات

دکتر نجفی زاده

2546

10

کارشناس تحصیلات تکمیلی طراحی جامدات

خانم مشیدی

2547

11

میر گروه تحصیلات تکمیلی عمران

دکتر میرحسینی

2549

12

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت ساخت

دکتر عباسیان جهرمی- خانم صفرآبادی

2550

13

رئیس خدمات آموزشی و پژوهشی

 مهندس آقا کریم علمدار

2551

14

کارشناس خدمات آموزشی

آقای الهیان

2552

15

مسئول امور دانشجویی

آقای مدنی

2576

16

کارشناس تحصیلات تکمیلی کامپیوتر.معماری.صنایع

خانم میرآقاجانی

2554

17

مدیر گروه کارشناسی مکانیک و کارشناس

دکترمهاجرانی و آقای گازرانی

2555

18

مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر

استاد موسوی

2556

19

کارشناس گروه کارشناسی کامپیوتر

خانم خاکباز

2557

20

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی کامپیوتر

دکتر اکبری

2558

21

مسئول ثبت نام وبرنامه ریزی

خانم رمضانی

2560

22

کارشناسان ثبت نام و برنامه ریزی

آقای ذوالفقارمقدم- خانم بهزادیان پور

2561

23

مدیر گروه کارشناسی پتروشیمی و کارشناس

استاد سلیمی و آقای محمدی

2562

24

مدیرگروه تحصیلات تکمیلی ساخت و تولید و تبدیل انرژی

دکتر یوسفی

2564

25

هیأت علمی مکانیک

...

2565

26

هیأت علمی پتروشیمی

دکتر مظاهری و...

2566

27

مدیر گروه کارشناسی صنایع و کارشناس

استاد خلیلی و آقای حسن نژاد

2568

28

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی صنایع

دکتر احسانی فر

2569

29

دفتر مجله نساجی

دکتر هزاوه ای

2570

34134024

30

مدیر گروه کارشناسی برق و کارشناس

استاد حسین آبادی و  خانم عاشوری

2571

31

امورمالی دانشکده

آقای اصغرپور

2542

34132271

32

مدیر گروه کارشناسی عمران و کارشناس

استاد جمشیدی و آقای خاکباز

2573

33

مدیر گروه معماری و کارشناس

دکترخانمحمدی و خانم صفرآبادی

2574

34

مسئول اداره امتحانات و کارشناس

خان گائینی- خانم انوری

2575

35

دفتر هماهنگی

آقای سبزی- آقای حمزه لو

2577

36

سایت برادران

آقای سجادی

2585

37

سایت خواهران

خانم ریاضی

2586

38

آبدارخانه طبقه دوم دانشکده فنی 2

آقای رستمی

2382

39

آبدارخانه طبقه سوم

آقای بغدادی

2584

40

آبدارخانه  طبقه دوم

آقای قناتی

2582

41

آبدارخانه طبقه اول

آقای نعمتی

2581

42

آبدارخانه طبقه همکف

آقای موچانی

2580

43

آبدارخانه طبقه اول دانشکده فنی 2

آقای مرتضوی

2429